Investering - Generelt Markedet

Renterne stiger!

Renterne afsluttede 2020 med at stige moderat, og er i 2021 for alvor begyndt at stige. Det gælder for de danske realkreditter såvel som globale renter. Dette indlæg sætter fokus på den seneste tids udvikling på rentemarkederne, og hvad det har af konsekvenser for de finansielle markeder.

I det seneste årti har det næsten været dagligdag, at finansmedier har kunne rapportere om, at renterne endnu engang havde sat rekord for laveste niveau. Det var også årtiet, hvor vi i Danmark for første gang stiftede bekendtskab med negative renter, og som grafen nedenunder illustrerer har renterne kun bevæget sig i én retning. Grafen viser også udviklingen i den danske inflation, der ligeledes har været under pres over den lange tidsperiode. En faldende rente og inflation signalerer normalt lavere vækstpotentiale, hvorfor de seneste måneders rentestigninger måske afspejler en forventet højere inflation og dermed vækstpotentiale i fremtiden. Det er i hvert fald, hvad centralbankerne håber, da de nu i mange år forgæves har forsøgt at få inflationen op på 2% årligt. Renterne er imidlertid stadig historisk lave, men er steget en smule på det seneste. Den omtalte rentestigning kan på denne graf være meget svær at skimte, da vi stadig er på et meget lavt niveau. I resten af indlægget vil vi belyse, hvilke konsekvenser en stigende rente kan have.

Figur 1: TimeInvest med data fra Bloomberg (15-03-2021)

Konsekvenserne på lånemarkedet

Indlægget skal ikke handle om historikken, men snarere om hvad der sker, når vi oplever stigende renter. Helt konkret har vi i Danmark oplevet, at da renten var på det laveste niveau i januar, kunne danskerne optage et 30-årigt fastforrentet 0,5% realkreditlån, hvor man i slutningen af februar 2021 ”kun” kan optage det samme lån med en rente på 1,5%.

Figur 2: TimeInvest med data fra Bloomberg (15-03-2021)

Det er ikke kun på de danske markeder, at renterne er steget.  På globalt plan er andelen af gæld med negativ rente faldet markant, som ovenstående graf illustrerer. Endelig er den amerikanske 10-årige rente steget fra 0,5% i august sidste år til, at den i starten af marts nu er over 1,5%. Altså en relativ stigning på 200% fra laveste til nuværende niveau. Det har bevirket, at globale investment grade obligationer (sikre obligationer) i år har givet et negativt afkast på ca. 3%, hvilket i den grad står i kontrast til senere års performance som tabellen illustrerer. Det er faktisk det dårligste afkast på obligationer i 20 år som obligationer står til i skrivende stund. Det skal dog her noteres at obligationer betaler en løbende kupon, som alt andet lige vil forbedre obligationernes afkast.

Konsekvenserne for aktiemarkedet

Faldende renter er generelt set en god ting for aktier, hvilket skyldes to årsager. Til dels falder de sikre renteindtægter, hvilket gør det mere attraktivt at eje aktier, men en faldende rente påvirker også tidsværdien af penge, som er et vigtigt parameter for værdisætningen af aktier.

Tidsværdien af penge betyder enormt meget for en akties værdi, da man som aktionær køber sig ind på virksomhedens overskud nu og i fremtiden. Hvis renten falder vil virksomhedernes forventede pengestrømme i fremtiden være mere værd i nutidsværdi, hvilket fører til en højere værdisætning af aktier. Omvendt, når renten stiger, betyder det, at virksomhedernes forventede pengestrømme i fremtiden bliver mindre værd i nutidsværdi. Den ”omkostning” eller risiko, der er ved at holde aktier relativt til obligationer, bliver også højere. Det betyder ofte, at investorer søger tilbage til obligationer, da de bliver mere attraktive. Da lavere/højere renter imidlertid også tit kan være forbundet med lavere/højere vækstforventninger er konklusionen dog ikke så entydig.

Vurderes faldet på aktierne de seneste uger, og fokuseres på de selskaber, der har en stor andel af deres indtjening og pengestrømme ude i fremtiden, de såkaldte growth (vækst) selskaber, kan konstatere, at de år-til-dato (15. marts) er steget med 2,9%. Modsætningen til disse vækstselskaber, de såkaldte ”value” selskaber, der er karakteriseret af høj nuværende profitabilitet og indtjening, er faktisk steget 11,3% i samme periode. 

Det er dog vigtigt at have for øje, at denne periode er ganske kort, og man kan derfor hurtigt blive forblændet. Gennemføres sammenligningen for samme lange periode som figur 1, kan man se, at value aktier faktisk er på et historisk lavt niveau ift. growth aktier, og de seneste måneders merperformance næsten ikke kan glimtes med det blotte øje. Grafen viser nemlig værdien af value aktier i forhold til growth aktier. Når grafen bevæger sig op ad, betyder det, at value aktier klarer sig bedre end growth aktier og vice versa.

Figur 3: TimeInvest med data fra Morningstar Direct (15-03-2021)

Hvad sker der, hvis renten fortsætter opad?

Først og fremmest er det vigtigt at pointere, at det hovedsageligt er de lange renter, der er steget. Altså, renten på obligationer med lang løbetid. De korte renter er i højere grad holdt nede af centralbankerne, for at sikre en hurtig og stor økonomisk genopretning efter Corona-krisen. Vi påviste i et tidligere indlæg, at gældsætningen i vores samfund er den største nogensinde, hvilket vil kunne bevirke, at renterne ikke vil løbe løbsk, da det i værste fald kan resultere i en lang række konkurser, hvilket ville kunne føre os ind i en ny recession. 

Endeligt er det vigtigt at pointere, at en højere rente ikke altid er negativt for aktiemarkedet. Hvis stigningen i renterne skyldes stærkere end forventet økonomisk aktivitet vil aktiemarkedet typisk stige, da virksomhedernes forventede indtjening også vil stige. Der er mange indikationer på, at det netop er en stærk økonomisk genopretning, der er i gang. Politikere verden over har vedtaget rekordstore stimuli pakker, og 2021 har også budt på stigende råvarer priser, hvilket historisk har været en fin indikation for økonomisk vækst.

Konklusionen på, om de stigende renter er kommet for at blive eller om de vil påvirke aktiemarkedet i en negativ eller positiv retning, er fortsat noget uvist, da mange faktorer spiller ind. Investorer bør  altid være varsomme, når de bevæger sig i rundt markedet. Det er vigtigt at fastlægge og fastholde en langsigtet strategisk investeringsstrategi. Den bør indeholde en sammensætning af investeringer, der både trives i et miljø med høje renter såvel som lave. Skal renten så op eller ned? Som den danske fysiker og nobel pristager, Niels Bohr, engang har udtalt, så er fremtiden svær at forudse: 

”Prediction is very difficult, especially if it is about the future”

Indholdet i ovenstående indlæg udgør ikke investeringsrådgivning og er alene udarbejdet til orientering. Kontakt altid en investeringsrådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Bemærk at historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Se nærmere her hvor du også kan kontakte os og tilmelde dig for løbende at blive opdateret med nyeste indlæg.

%d bloggers like this: