Bæredygtighed

Investering med aftryk

Impact investering er et begreb med mange forskellige definitioner. I dette indlæg vil de forskellige definitioner uddybes og forhåbentlig give et par gode retningslinjer for, hvordan man kan målrette sine investeringer, og hvorfor det er vigtigt. Og til sidst vil vi vise, hvilke målbare forskelle, der er mellem en traditionel og en bæredygtig investeringstilgang.

Hvad er Impact investering?

På dansk oversætter vi ofte begrebet “Impact investing” med “Investering med aftryk”. Men hvad præcist menes der med det?

Det er vores opfattelse, at det er en måde at investere på, hvor målet er at generere en specifik gavnlig social eller miljømæssig effekt samtidig, med at der skabes et finansielt afkast.

Værktøjerne til at måle denne “sociale eller miljømæssige effekt” kan variere, men et godt og håndfast område, som de fleste kigger på, er FN’s 17 verdensmål – på engelsk “Sustainable Development Goals (SDG)” eller målene for en bæredygtig udvikling.

Det er områder, som de fleste mennesker bekymrer sig meget om, og som de fleste store globale virksomheder ønsker at have indflydelse på.

Det er lidt mere end 5 år siden disse mål blev fastlagt; alle for at imødekomme de miljømæssige, politiske og økonomiske problemer, som verden står overfor. Fristen for at nå disse mål er sat til år 2030!

Fra 17 mål til 5 temaområder

10 år til at løse nogle af de mest alvorlige udfordringer, som verden i øjeblikket står over for, er ikke lang tid. For at vores hjælp får hurtig og størst mulig effekt, har vi brug for et klart billede af problemstillingerne inden for de 17 SDG’er.

Mange af SDG’erne er indbyrdes forbundne med hensyn til de problemer, de forsøger at løse, hvilket gør det muligt at samle de 17 mål og opdele dem i forskellige områder.

Afslut fattigdom og bekæmp ulighed

Værdighed er det første temaområde og består af SDG 1 (Afskaf fattigdom) og SDG 5 (Ligestilling mellem kønnene).

Værdighed er ofte en stor faktor i livskvaliteten for de fleste mennesker. Værdighed opnås, når hver person behandles med respekt uanset køn, seksuel orientering, etnicitet eller social klasse.

Forestil dig de muligheder, der ville være tilgængelige, hvis køns-ulighed og fattigdom ikke eksisterede? Mens forskelsbehandling af kvinder og piger samt ekstrem fattigdom er faldet, så er der stadig en lang vej at gå, før disse udfordringer er løst.

Sundhed og uddannelse

Det andet temaområde er Mennesker – området består af SDG 2 (Stop sult), SDG 3 (Sundhed og trivsel) og SDG 4 (Kvalitetsuddannelse).

Ernæring, sundhed og uddannelse er nogle af de vigtigste mål for os mennesker.
Ved at investere i området ”mennesker” giver du dem mulighed for at få viden. At have viden er et stærkt værktøj til at give mennesker mulighed for at forbedre deres liv. Andelen af underernærede mennesker er halveret i de sidste to årtier på grund af øget landbrugsproduktivitet og hurtig økonomisk vækst. Mødres sundhed, børnedødelighed og sygdomme som HIV/Aids og malaria er blevet stærkt reduceret. Samtidig har der været en markant stigning i læsefærdigheder og indskrivning af børn i skoler.

Det er alle vigtige skridt mod bedre ernæring, sundhed, velvære og uddannelse for nogle af verdens mest sårbare mennesker. Der er dog stadig mange skridt, der skal tages, før vi er i mål.

For at nå disse tre SDG’er inden 2030 skal vi aktivt deltage i at støtte små og bæredygtige landbrugspraksis, fremme forskning og udvikling af vacciner samt udvikle en universel sundhedspleje, der er overkommelig for alle.
Skal vi virkelig udøve indflydelse, er vi nødt til at tilbyde kvalitetsuddannelser, der er tilgængelig for alle. At gøre dette er et meget magtfuldt redskab til at opnå bæredygtig udvikling, bedre sundhed og bedre muligheder for at øge livskvaliteten for dem, der har mest brug for det.

Beskyt vores økosystemer for alle samfund og for vores børn skyld

Det tredje temaområde – Vores Planet – består af SDG 6 (Rent vand og sanitet), SDG 12 (Ansvarligt forbrug og produktion), SDG 13 (Klima indsats), SDG 14 (Livet i havet) og SDG 15 (Livet på land).

Dette område fokuserer på vores planet og de ændringer, den gennemgår på grund af forurening, mangel på vand, skovrydning og naturkatastrofer – bare for at nævne nogle få. Debatten om klimaændringer har været i gang i årevis. Nogle siger, at ændringerne ikke er noget at bekymre sig om, mens andre siger, at vi skal tage øjeblikkelig handling.

Løsningerne er allerede på mange måder til stede. Vi kan beskytte og gendanne vandrelaterede økosystemer som skove, bjerge og floder for at helbrede vandmangel samt forbruge og genbruge ansvarligt.

Vi kan påvirke de mest sårbare regioner positivt, så de kan håndtere klimaforandringer og naturkatastrofer effektivt. Vi kan også sikre et bæredygtigt forbrug af havbaserede ressourcer og håndtere forurening gennem innovation og love, for at undgå yderligere forringelse af livet på land og i havet.

Global solidaritet for bæredygtig udvikling og retfærdighed

Det fjerde temaområde – Partnerskab og Retfærdighed – består af SDG 17 (Partnerskab for handling) og SDG 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner).

Globale partnerskaber er afgørende, hvis SDG’erne skal nås inden 2030. I dette tilfælde er jo flere jo bedre, og jo større antal af mennesker, der er villige til at give en hånd, jo hurtigere og mere effektivt kan det gå.

Naturkatastrofer og konflikter er hovedårsagerne til mange humanitære kriser i dag og selvom den officielle udviklingsbistand fra de udviklede lande er steget, er der stadig behov for yderligere økonomiske ressourcer og bistand.

Uden retfærdighed vil håbet om en bæredygtig verden være vanskelig at opfylde. Retfærdighed er, når der er fred, alle behandles retfærdigt, og der er love, som beskytter mennesker.

Skab en stærk, inkluderende og transformativ økonomi

Det femte og sidste temaområde – velstand – består af SDG 7 (Bæredygtig energi), SDG 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst), SDG 9 (industri, innovation og infrastruktur), SDG 10 (Mindre ulighed) og SDG 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund).

For at kunne skabe velstand og vækst er der brug for et miljø, der gør det muligt at ”blomstre”. I den udviklede del af verden er det at have konstant elektricitet, internet, bolig og social lighed noget som de fleste af os tager for givet. Virkeligheden er, at dette for mange mennesker rundt om i verden stadig er en uopnået drøm.

På trods af væksten i den globale økonomi er ekstrem fattigdom stadig et problem, og er ofte koncentreret i byområder. Derfor skal der her udvikles infrastruktur for at skabe vækstmuligheder, mindske fattigdom og gøre elektricitet overkommelig og tilgængelig for alle. Målet er at bygge kvalitetshuse med rent rindende vand, forbedre transportsystemet og sikre teknologisk innovation og en holdbar kommunikationsteknologi.

Invester efter hvad du føler er vigtigst

En traditionel global investering har et overraskende lille aftryk på de omtalte verdensmål, når der måles på, hvorvidt virksomhedernes omsætning kan relateres til ovennævnte temaområder. Nedenstående viser, hvor stor ”Impact” i procent, der opnås ved en traditionel global investeringstilgang sammenlignet med en veldiversificeret bæredygtig investeringstilgang

Mens SDG-eksponeringen viser, hvad virksomhederne producerer og med andre ord hvor stort et aftryk de sætter på verdensmålene, så fortæller den ikke noget om, hvordan virksomheden opfører sig.

Til at måle virksomhedernes ”opførsel” anvendes ESG-parametrene (Environmental, Social og Governance). En ESG-rating er derfor et anerkendt mål på, hvordan en virksomhed opfører sig ud fra et bæredygtigt perspektiv. ESG-investering handler helt overordnet om at inddrage og analysere en virksomheds værdisæt og påvirkningen af samfundet miljømæssigt og socialt samt ledelsens generelle ansvarlighed og praktiske udførelse. Læs mere om det her.

Hos TimeInvest tænker vi altid i skræddersyede løsninger og sammensætter porteføljer, som matcher den enkeltes behov og ønsker. Vi mener, at det er muligt at fastholde en høj grad af ansvarlighed og bæredygtighed (ESG) og samtidig påvirke forskellige temaer inden for FN’s 17 verdensmål langt mere markant end en gennemsnitlige aktieportefølje.

Det er vores budskab, at bæredygtige investeringer skal levere til den dobbelte bundlinje – nemlig med et aftryk og et attraktivt finansielt afkast. Det sidstnævnte kan bl.a. sikres ved at inkorporere en høj grad af kvalitet som en grundlæggende karakteristik i investeringerne. Læs evt. mere om det her.

Ønsker du en analyse af din porteføljes egenskaber og en snak omkring, hvordan du bedst kan skabe en bæredygtig portefølje, så hører vi meget gerne fra dig.

%d bloggers like this: