Faktor Investering - Generelt

Faktor investering: Kvalitet

Investering i kvalitetsaktier har historisk givet et merafkast i forhold til det globale verdensindeks. Men hvor ofte har kvalitetsaktier outperformet på 1, 3, 5 og 10-årige perioder og har merafkastet været konsistent på regioner?

Kvalitet er overordnet defineret som ”En grad af gode egenskaber som noget besidder1”. Men hvad betyder dette begreb inden for aktieverdenen, og hvordan har en kvalitetsaktiestrategi ageret i forskellige historiske perioder? Dette indlæg stiller skarpt på faktoren kvalitet, og forklarer hvordan kvalitetsstrategien kan benyttes i en investeringsportefølje.


Hvad er en kvalitetsaktie?

Helt overordnet er det en aktie med kvalitetsegenskaber eller -karakteristika. Disse egenskaber omtales ofte som en stil-faktor, såfremt det kan påvises, at de forklarer og påvirker investeringsafkastet. Kvalitetsfaktoren er en af de nyere akademisk accepterede faktorer og blev først for alvor accepteret i midten af 1990’erne. Kvalitetsfaktoren har herefter bevist at være en af de mest robuste og bedst performende stilfaktorer. Men hvad forstås der egentligt ved kvalitetsegenskaberne for en aktie?

Overordnet er kvalitet er et bredt defineret begreb og kan relatere sig til mange parametre. Det gør sig ligeledes gældende inden for investeringer, hvor mange investorer har forskellige parametre eller nøgletal de forstår ved kvalitet. Vores, og den mest gængse opfattelse af kvalitet, er virksomheder, der besidder følgende karakteristika: Lav gæld, stabil og voksende indtjening, og en høj forrentning af egenkapitalen. Investorer kan identificere virksomheder med disse karakteristika ved at bruge gængse finansielle nøgletal såsom egenkapitalforretning (return on equity), forholdet mellem gæld og egenkapital (debt to equity) og variabiliteten i indtjeningen.

Hvordan havde en portefølje så performet, hvis en investor udelukkende havde valgt aktier ud fra ovenstående tilgang?

Afkast: Systematisk og signifikant højere end det brede markedet

Illustrationen nedenunder viser de 1-, 3-, 5- og 10-års rullende afkast for forskellige tidslængder fra april 1986 til oktober 2020. Et rullende 10-års afkast (glidende gennemsnit) er i denne sammenhæng, at man i første periode ser på afkastet fra 1. april 1986 til 1. april 1996. Herefter er næste 10-årige rullende afkast i perioden fra 1. maj 1986 til 1. maj 1996, og så fremdeles, indtil perioden fra 1. oktober 2010 til 1. oktober 2020. Grafen viser, hvor stor en andel af gangene, hvor aktier med høj kvalitet har givet et højere afkast end aktier med gennemsnitlig kvalitet.

Kilde: Morningstar Direct & TimeInvest, oktober 2020

Første observation er, at det årlige merafkast over hele perioden er 2,73%. hvilket må siges at være et signifikant merafkast. Et årligt merafkast på 2,73% over en periode på 33 år giver et akkumuleret merafkast på 147% når man tager højde for renters renteeffekten. Næste observation viser, at jo længere tidshorisont der måles over, jo mere hyppigt har kvalitetsaktier givet et merafkast ift. ’normale’ aktier. Måles alene på de 10-årige perioder, slår kvalitetsaktier konsekvent det globale verdensindeks. Der hersker altså ingen tvivl om, at en investering i aktier forbundet med høj kvalitet historisk har givet et merafkast.

Risiko: Lavere og mere robust i hårde tider

Som vi har beskrevet i tidligere indlæg, bør investorer dog ikke kun forholde sig i afkastet, men også tage risikoen i betragtning. Nedenstående viser afkast-risiko forholdet på fire regioner i form af: Verden, Nye Markeder, Europa og USA. Her bliver narrativet om kvalitetsaktier blot endnu stærkere.

Kilde: Morningstar Direct & TimeInvest, oktober 2020

På en 10-årig horisont har kvalitetsaktier ikke blot haft et merafkast, men også haft lavere risiko målt ved standard afvigelse, og denne konklusion er gældende uafhængigt af, hvilken region der zoomes ind på. I et sådan risiko/afkast diagram er vi interesseret i at vælge de løsninger der ligger længst mod nord vest, da disse vil have det højeste risikojusterede afkast, også betegnet Sharpe Ratio.

Det er dog vigtigt at have in mente, at faktoren ikke altid performer. Måler vi på afkastet i morgen eller næste måned synes udfaldet at være mere tilfældigt, men som vist ovenfor, så har kvalitetsaktier været en fordel ved længere tidshorisonter. Dertil er det vigtigt at huske, at historikken ikke nødvendigvis afspejler fremtiden, og at der er risiko forbundet ved kun at investere ud fra én faktor alene. Derfor har vi i TimeInvest en diversificeret tilgang til faktor-investering, hvor vi ikke udelukkende vælger én faktor, men prøver at fange merafkastene på flere veldokumenterede faktorer, for at skabe et mere stabilt afkast – og merafkast – over tid. Det giver porteføljen et ekstra niveau af kvalitet.

Indholdet i ovenstående indlæg udgør ikke investeringsrådgivning og er alene udarbejdet til orientering. Kontakt altid en investeringsrådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Bemærk at historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

1 Den Danske Ordbog https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=kvalitet

%d bloggers like this: