Investering - Generelt

TINA – og hvorfor investorer skal tænke langsigtet

Finansmarkederne har i en lang periode været forfulgt af begrebet TINA, som på engelsk er en forkortelse for ”There Is No Alternative”. På dansk betyder, og refererer det til, at der ikke findes et alternativ til investering i aktier. Dette indlæg vil forsøge at forklare, hvad TINA er, og samtidig belyse de konsekvenser, det har for dig som investor.

Som langsigtet investor er andelen af aktier i den samlede investeringsportefølje den vigtigste og mest betydningsfulde beslutning. Årsagen er, at aktier har det højeste forventet afkast blandt de klassiske aktivklasser. 100 kroner investeret i globale aktier i 1900 ville med korrektion for inflationsudvikling have vokset til ca. 44.000 kroner i 2020. Det svarer til et årligt afkast på 5,2 %. En investering i klassiske obligationer ville i samme tidsperiode kun være vokset til ca. 1.100 kroner med et årligt afkast på 2,0 %. Sidst men ikke mindst, så ville en kontant investering kun have tilført opsparingen en profit på 160 kroner med en årlig forretning på 0,8 %1.

Aktier har dog generelt en større risiko, hvor afkastet i perioder har udvist store udsving og usikkerhed i modsætning til obligationer. Obligationer har den egenskab, at de tilbyder faste rentebetalinger, som er attraktivt for mange investorer, og som historisk har dannet grundlag for en mere gennemsigtig og mindre risikofyldt afkastudvikling. Den lavere risiko har betydet, at obligationer har været fundamentet og en af hjørnestenene i mange investorers porteføljer i flere årtier. Desværre er mange af disse obligationer og strategier ikke særligt effektive mere, da renterne er faldet til historisk lave niveauer.

Det betyder, at obligationer i stor grad har mistet sin attraktion som investeringsmulighed, og i de tilfælde, hvor investeringsprofilen ikke tillader meget risiko, vil investorer ikke kunne forvente en stor forøgelse af deres formue, men snarere et mindre og måske sikkert tab.
Følgende to figurer underbygger meget kraftigt argumentet, og leder os frem til TINA og tesen om. at der ikke er noget alternativt til aktier.

Hvor mange år tager det at fordoble sin investering?

Ved hjælp af simpel matematik kan det beregnes, hvor mange år det tager at fordoble sin investering. Altså, hvor mange år det eksempelvis tager for en investering på 1.000.000 kroner at blive til 2.000.000 kroner, hvis pengene placeres i de forskellige overordnede aktivklasser.

Kilde: Samfundsforudsætninger 1-10 år, 2020 (opdateret)

I ovenstående graf ses, at det tager ca. 12 år at fordoble sin investering, hvis pengene investeres i aktier, mens investorer skal vente 99 år for samme udvikling ved investering i sikre og højt kreditvurderet obligationer (investment grade)2. Målet med investeringen kan naturligvis være både være at forøge og/eller bevare formuen, men ønsker investorer en fordobling så har de fleste reelt ikke noget alternativ.

Afkast = rente/udbytte + kursgevinst/tab

Udbytte fra aktier kan sammenlignes med de løbende renter på obligationer, som sammen med kursudviklingen udgør det samlede afkast. Til trods for, at et aktieudbytte ikke er lige så sikkert, så har det (forventes også fremadrettet) været en væsentlig del af det samlede aktieafkast sammen med kursgevinsterne.
Illustration herunder viser udviklingen i den årlige globale udbytteprocent (blå) sammenholdt med det årlige effektive renteniveau for både stats- og virksomhedsobligationer af høj kreditværdighed (grå). Forskellen mellem de to fremgår i figuren som det skraverede område med orange. Figuren viser, at investorer over en lang periode har haft en ”mer-rente” fra det løbende udbytte fra aktier i forhold til obligationernes løbende effektive rente. Kursudsvingene er naturligvis langt større for aktier end for obligationer, men kan man som investor se igennem de kortsigtede udsving, så vil den langsigtede investor blive belønnet for at vælge aktier fremfor obligationer.

Kilde: Bloomberg

Husk porteføljesammensætning og afstem risiko præference med forventninger

Sammenhængen mellem aktivklasserne er yderst vigtig når en optimal og robust portefølje skal sammensættes. Ikke alene de overordnede sammenhænge, men også inden for de forskellige typer af aktier og obligationer.

Der har historisk været modsatrettet afkastsammenhæng mellem klassiske statsobligationer og aktier. Det har gjort det muligt at skabe positive afkastbidrag i forskellige perioder. Når aktier er faldet, har det været muligt at skabe afkast på obligationerne og omvendt. I fagsprog tales der om en negativ korrelation.

I starten af september oplevede vi, at de amerikanske aktier faldt med godt 8%, mens renten i USA forblev uændret – og dermed også obligationskurserne. Sammenhængen her var altså ikke negativ, men nul. Såfremt det er en tendens vi også vil se fremadrettet, vil obligationsmarkedet altså ikke agere modvægt i porteføljen, som det tidligere har gjort. Mange eksperter forventer, at renterne, som nu er historisk lave, vil forblive lave i lang tid, og derfor kan overstående manglende modvægt blive en realitet.

For den langsigtede investor er løsningen derfor at sikre sig, at andelen af aktier som minimum svarer til risikopræferencen. Dertil kan investorer inddrage flere og alternative aktivklasser og sikre stor spredning til den samlede investeringsportefølje.

Hos TimeInvest tilbyder vi en individuel fastsættelse af din risikoprofil og sammensætning af en langsigtet portefølje. Vi tror, at løsningen findes i en strategisk langsigtet portefølje med en høj grad af bæredygtighed, og som bygger på veldokumenteret strukturelle afkast-elementer. Det mener vi er det eneste alternativ

1) Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2020
2) Samfundsforudsætninger for investment grade obligationer og globale aktier

Indholdet i ovenstående indlæg udgør ikke investeringsrådgivning og er alene udarbejdet til orientering. Kontakt altid en investeringsrådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Bemærk at historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Se nærmere her hvor du også kan kontakte os og tilmelde dig for løbende at blive opdateret med nyeste indlæg.

%d bloggers like this: