Bæredygtighed Investering - Generelt

Doing Well While Doing Good

Hvad er ESG investering, og hvordan påvirker det investeringers afkast, vores planets tilstand og de menneskelige og sociale forhold? Analysen viser at du kan opnå både et godt merafkast (”doing well”), samtidig med en god og bedre påvirkning på vores planet (”doing good”). Dette emne er ikke nyt, men dets fokus har nok aldrig været større. Udvikling og nye fortolkninger, data og informationer vokser kraftigt, hvilke gør emnet mere komplekst og krævende at forstå. Korrekt viden er, som altid, yderst vigtig i forhold til at træffe beslutninger, hvorfor dette indlæg vil forsøge at kortlægge de forskellige fakta. Emnet omfatter mange underliggende begreber og problemstillinger, som vi møder i vores daglige nyhedsstrøm. I det følgende gennemgås derfor fakta om ESG investering, som forhåbentlig kan være oplysende og nyttige, når din bæredygtige investeringsstrategi skal fastlægges.

Hvad er ESG investering?

ESG investering handler helt overordnet om at inddrage og analysere en virksomheds Environmental, Social og Governance (ESG) faktorer sammen med de finansielle karakteristika i investeringsbeslutningen.

ESG investeringer er ikke entydigt defineret og afgrænset. Der findes mange forskellige mærkater på både engelsk og dansk såsom etisk investering, social ansvarlig investering, bæredygtig investering og investering med aftryk. Fælles er, at alle typer inddrager ESG-faktorerne i processen, og har til formål at opnå konkurrencedygtige finansielle afkast. Der er dog væsentlige forskelle i, hvordan disciplinen udføres, samt hvilket fokus og påvirkning investeringerne vil resultere i.
Listen over underliggende begreber tilhørende E, S og G er naturligvis lang, men nedenstående viser de mest anderkendte og gængse.

Virksomheder verden over bliver i større og større grad målt og vejet på disse parametre, eftersom de adresserer en række af verdens største udfordringer og ikke mindst de ønsker og krav som befolkningen har sat på dagsordenen. Politikkerne og virksomhederne er derfor tvunget til at efterleve disse parametre, hvis de skal gøre sig forhåbningerne om at overleve i en konkurrencedrevet verden.

Som investor er der derfor en række essentielle overvejelser, der er afgørende for dine investeringers afkast og ikke mindst de påvirkninger investeringerne har på vores planets tilstand samt de menneskelige og sociale forhold.

Nuancer af ”grøn” og forskellige indgangsvinkler

De store pengetanke hos pensionsselskaber, fonde og kapitalforvaltere har heldigvis et stort og stigende fokus på disse ESG overvejelser. Måden disse midler investeres kan ses som et spektrum af forskellige strategier. Disse forskelle og nuancer definerer graden af ESG integrationen og dermed investeringernes bæredygtighed og påvirkning.

I nedenstående tabel er de overordnede nuancer opstillet. Udgangspunktet helt til venstre kan beskrives som ”traditionel investering”, hvor målsætningen alene er at opnå et konkurrencedygtigt finansielt afkast på sin investering. Denne målsætning er også gældende for de forskellige typer af bæredygtige investeringer med undtagelse fra rene filantropiske investeringer, hvis formål og målsætning kan være anderledes.

Den største kategori er ”ansvarlig investering”, som omfatter strategier der aktivt laver en frasortering af udvalgte selskaber af etiske årsager. Det kunne fx være selskaber, som overtræder en investors moralkodeks, etik og værdier. Typisk er det brancher eller aktiviteter som fx våbenproducenter, tobaksfirmaer, udvinding af fossile brændstoffer, porno, gambling eller andet. Selvom det virker åbenlyst for mange at foretage dette fravalg, så er der stadig mange forskellige holdninger verden over. I nogle lande og blandt mange investorer anser man fx atomkraft som værende en holdbar investering, mens man ikke ønsker det andre steder. På samme vis kan der være forskellige holdninger til aktiviteter omkring selskabers involvering i dyreforsøg, stamcelle forskning eller lignende.

Den næste kategori er ”bæredygtig investering”, hvor ESG parametrene for alvor medtages, og mens målsætningen om afkast og ansvarlighed også gør sig gældende her, er der ofte stort fokus på opsatte mål og planer for ens investeringer. Her er det typisk filosofien ”invest in the best and avoid the rest” de fleste investorer har opsat. Mange ser eksempelvis her på virksomhedernes ESG Rating og vælger deraf kun de bedste i ”klassen”. På den måde kan man altså vælge sine investeringer ud fra graden af ESG ift. det traditionelle udgangspunkt, hvor alene afkastpotentialet er i fokus.

Den sidste kategori ”Impact investering” er den mindste målt på midler, men er den kategori, som vokser mest i øjeblikket. Her er fokus på at vælge investeringer, som har et direkte og målbart aftryk på sociale eller miljømæssige forhold. Typisk vil disse aftryk være bundet op mod temaer med afsæt i FN’s 17 verdensmål. Eksempelvis vil selskaber og investeringer inden for vaccine og sygdomsbekæmpelse have et stort målbart aftryk, da deres produkter og services rammer direkte ind i de verdensmål, som relaterer sig til sundhed og trivsel. På samme måde kan investeringer i selskaber, som producerer alternativ energi relateres til verdensmålene om klimaindsats og bæredygtig energi.

Opnå samme konkurrencedygtige afkast med bæredygtige investeringer

Kigger man på adfærdsanalyser, hvor man spørger en række investorer omkring deres holdning til dette emne, så er der statistisk belæg for, at langt de fleste faktisk er villige til at gå på kompromis med deres finansielle afkast, såfremt bæredygtigheden er i top. Men behøver man som investor at gå på kompromis med dette? Hvis man analyserer tallene ud fra et historisk perspektiv, så er svaret nej. Ser man på de brede indeks og sammenholder dem med de bæredygtige indeks, så taler historikken sit tydelige sprog. Nedenunder ses, at de såkaldte ”Best-in-Class” SRI-indeks (markeret med grøn) har skabt et højere årligt afkast end de traditionelle investeringer (markeret med sort). Samtidig har de haft en lavere risiko, hvilket tydeligt stadfæster, at den bæredygtige investering har været til stor fordel for mange investorer: De har opnået et højere risikojusteret afkast, samtidig med at de har gjort noget godt for verdenssamfundet (“Doing Well While Doing Good“).

Hvordan kan man implementere ESG-investeringer?

Mulighederne er mange inden for de forskellige områder. De fleste løsninger opfylder dog imidlertid ikke altid alle ønsker og krav, og ofte bør man derfor som investor forholde sig til de kompromiser, som de forskellige løsninger indebærer.
Fx vil en investering i en række selskaber med fokus på at skabe påvirkning på verdensmålene vedrørende rent drikkevand og sanitet ikke nødvendigvis have den højeste ESG Rating. Derudover kan disse faktisk have en høj CO2 udledning grundet, at det typisk er industri- og forsyningsselskaber, der generelt udleder flere drivhusgasser. På samme måde vil selskaber med stærke ESG egenskaber ikke nødvendigvis have den største forventede omsætning inden for forskellige temaer, som understøtter forskellige verdensmål.

Derfor er det yderst vigtigt at forstå den risiko de forskellige investeringsløsninger har, for derefter at sammensætte en løsning, som lever op til ens egne formål og forventninger.

Hos TimeInvest tænker vi altid i skræddersyede løsninger og sammensætter porteføljer som matcher den enkeltes behov. Vi mener, at det er muligt at fastholde en stor grad af ansvarlighed og bæredygtighed og samtidig påvirke forskellige temaer med afsæt i FN’s 17 verdensmål. Samtidig med det viser historikken af du også har fået et merafkast.

Indholdet i ovenstående indlæg udgør ikke investeringsrådgivning og er alene udarbejdet til orientering. Kontakt altid en investeringsrådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Bemærk at historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Se nærmere her hvor du også kan kontakte os og tilmelde dig for løbende at blive opdateret med nyeste indlæg.

%d bloggers like this: